متوجه شده ایم که تیوپ لیزر در قوی ترین حالت خود یا وضعیت نو پرتو بنفش یا قرمز ساطع می کند و وقتی که قدرت برش خود را از دست می دهد رنگ پرتو لیزر ک نارنجی-قرمز کمرنگ یا نارنجی کمرنگ می شود .
طبق تجربه همکاران لیزرکار تیوب های رسی در پایان عمرشان پرتو صورتی کمرنگ تولید می کنند.