وقتی دستگاه را روشن میشه هد دستگاه که میخواد بره نقطه اولیه رو تشخیص بده. به منتها الیه سمت راست که میرسه ضربه میزنه علت چیه؟