واگن محور افقی لق شده ، امکانش هست اونو با یکی از واگن های محور عمودی عوض کنم؟ چون فشار زیادی روی واگن های عموی نیست.