بهترین روش برای فیکس کردن قطعه کار در دستگاه سی ان سی چوب استفاده از دستگاه مکنده سطح است البته برای قطعات کوچک که احتمال چرخیدن قطعه کار وجود دارد استفاده از اس کا و قید توصیه می شود.