آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر co2

تنظیم آینه دستگاه لیزر co2 یکی از مهمترین دغدغه های لیزرکاران آماتور و حتی حرفه ای می باشد. زیرا که هنگام حرکت ربل دستگاهها امکان بر هم خوردگی تنظیم وجود دارد. در این مقاله به آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر co2 پرداخته شده است. در راهنمای تنظیم آینه دستگاه لیزر از شماتیک زیر برای توضیح اجزای مختلف استفاده خواهد شد.

تصویر فوق دیاگرام یک دستگاه لیزر co2 را نشان می دهد:
آینه ۱: آینه شماره یک که نزدیک محل خروج شعاع لیزر از انتهاي تیوپ لیزر هست.
آینه ۲: آینه روي دروازه یا آینه شماره ۲، آینه اي که همراه با محور به جلو و عقب حرکت می کند.
آینه ۳: این آینه داخل هد برشدستگاه لیزر قرار دارد و به چپ و راست حرکت می کند.
لنز (عدسی): این لنز داخل هد قرار داشته و پرتو لیزر را در یک نقطه متمرکز می کند.
اگر احساس می کنید که دستگاه لیزر co2 شما خوب برش نمی  دهد و یا اینکه توان آن کاهش یافته است، محتمل ترین مساله می تواند تنظیم نبودن آینه ها باشد، که در زیر توضیح مبسوط در باره تنظیم آینه ها داده خواهد شد. توجه داشته باشید که در طی این کار حتما چیلر، مکنده و دمنده روشن باشند.
همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید یک چسب نواری را دو سه بار برش دهید و روی هم به گونه ای بچسبانید که وسط آن چسبنده نباشد.این کار جهت کثیف نشدن آینه ها و آسیب ندیدن آن انجام می شود. و شعله آتش اشعه لیزر co2 به آینه ها آسیب نمی زند. به این نوار از این به بعد کاغذ هدف خواهیم گفت.

راهنمای تنظیم آینه دستگاه لیزر co2

کاغذ هدف را بر روی سوراخ مقابل آینه سوم میچسبانیم.

هد لیرز را به منتهی الیه سمت راست بالا انتقال دهید. دکمه pulse (در بعضی پنلها laser) را یکبار بزنید. یک نقطه در داخل کاغذ هدف همانند شکل زیر ایجاد می شود.  اگر کاغذ هدف زیاد سوخت چند لایه نوار چسب دیگر به آن اضافه کنید. این کار را در چهار گوشه میز انجام دهید.

شکل سمت چپ نشان می دهد که آینه های ما تنظیم می باشد. و هر چهار پالس در چهارگوشه میز دستگاه لیزر co2  بر روی هم منطبق می باشند. شکل سمت راست عدم این تطابق را نشان میدهد و آینه ها نیازمند تنظیم آینه می باشد.

تطابق چهار نقطه پالس بر روی کاغذ هدف از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر چهار نقطه پالس بر روی هم منطبق بودند ولی در مرکز دایره آینه قرار نداشتند. نشان می دهد که آینه ها تنظیم هستند ولی تیوپ لیزر مناسب نصب نشده است و باید بر روی تیوپ و محل قرار گیری آن تمرکز کنید.

اصول تنظیم آینه

هر سه آینه در دستگاه برش لیزر co2 بسیار شبیه هم می باشند و تنظیم آنها عین هم می باشد. آینه در وسط نگهدارنده توسط یک حلقه ضامن دار نگهداشته شده است. سه پیچ تنظیم کننده در سه گوشه آینه وجود دارد، هر سه پیچ  گره قفلی نیز دارد که به فریم محکم شده است، اینها مانع از حرکت پیچ به دور خود هنگام حرکت محورهای لیزر می شود. دو پیچ بلند نیز با فنر دور آن  جهت محکم نگه داشتن آینه در شکل دیده می شود.

زمانی که شما زاویه آینه را تنظیم می کنید در اصل بر روی نقطه برخورد اشعه لیزر به آینه بعدی اثر می گذارید. چسباندن کاغذ هدف بر روی آینه بعدی تغییر نقطه برخورد اشعه را هنگام تنظیم آینه نشان خواهد داد. هنگام تنظیم باید دقت داشت که آینه کاغذ هدف بیشترین فاصله را از آینه ای تنظیم میکنیم داشته باشد. تغییرات کوچک در آینه در فاصله بزرگ خواهد شد بنابراین تنظیم دقیقتر خواهد شد.

اگر شما پیچ تنظیم بالایی را نصف دور در جهت ساعتگرد بچرخانید خواهید دید که موقعیت نقطه رخورد اشعه چند میلی متر پایین تر از نقطه برخورد قبلی خواهد بود و اگر در جهت پاد ساعت گرد بچرخانید نقطه برخورد چند میلی متر بالاتر خواهد رفت. پیچ تنظیم سمت چپی نیز همانگونه رفتار خواهد کرد، اما اشعه لیزر را به سمت چپ و راست جابجا می کند. شل کردن مهره سفت کننده قبل از تنظیم و سفت کردن آن بعد از اتمام تنظیم فراموش نشود.

راه دیگری نیز برای انجام تنظیمات مشابه وجود دارد. اگر هر دو پیج تنظیم کننده پایینی را نیم دور به سمت بچرخانید نقطه برخورد چند میلی متر پایین تر خواهد آمد. فقط باید مطمئن شوید که هر دو پیچ به یک اندازه چرخانده شود.

دانستن اینکه چقدر هر پیچ تنظیم را بچرخانید کلید تنظیم آینه دستگاه لیزر co2 شماست، هرچقدر تمرین کنید برایتان آسان تر خواهد شد. اگر نقطه برخورد اشعه به اندازه کافی جابجا نشد و اینکه درجهت خلاف حرکت کرد تنها می توانید دوباره تلاش کنید. اضافه کردن نوار چسب به کاغذ هدف را هنگام سوختن آن فراموش نکنید.

تنظیم آینه ها

سه آینه در دستگاه لیزر co2 وجود دارد که هر سه نیازمند تنظیم هستند. تنظیم هر کدام بر روی آینه بعدی اثرگذار خواهد بود. تغییر در آینه ۱ بر محل برخورد اشعه روی آینه های ۲ و ۳ را باعث خواهد شد.

تیوپ به آینه ۱

کاغذ هدف را بر روی آینه ۱ بچسبانید. زمانی که شما یک پالس می زنید، باید منجر به یک نقطه اثر سوخته در وسط آینه ۱ بر روی کاغذ هدف بشود. نقطه اثر باید یک نقطه دایروی منظم باشد.

اگر نقطه اثر نزدیک وسط آینه نباشد باید ارتفاع تیوپ را دستکار کرد که در انتهای این مقاله توضیح داده خواهد شد. اگر فاصله نقطه اثر پالس کمتر از ۱۰ میلی متر باشد می توانید بدون دست زدن به تیوپ آینه را تنظیم کنید.

آینه ۱ به آینه ۲

آینه ۲ در سمت چپ دستگاه لیزر قرار دارد و بر روی محور به سمت بالا و پایین حرکت می کند. کاغذ هدف را بروی آینه شماره ۲ بچسبانید. هد لیزر را در جهت y  به ابتدا و نزدیکترین فاصله از آینه ۱ ببرید، اکنون یک پالس بزنید تا نقطه اثر بر روی کاغذ هدف ایجاد شود. محل نقطه اثر را ثبت کنید.

هد لیزر آینه ۲ را در جهت y به پایین بیاورید تا بیشترین فاصله را از آینه ۱ داشته باشد. دوباره پالس بزنید، هر دو نقطه اثر باید در یک نقطه مشابه باشند که نشان دهنده تنظیم بودن دستگاه است. پیچ تنظیم آینه ۱ را همان طور که قبلا آموزش داده شد بچرخانید تا هر دو نقطه اثر در بالا و پایین محور y بر هم منطبق باشند. توجه داشته باشید که نیازی نیست حتما محل انطباق دو نقطه اثر بر روی آینه ۲ حتما در وسط باشد. اضافه کردن نوار چسب به کاغذ هدف را فراموش نکنید.

آینه ۲ به آینه ۳

تنظیم آینه دو به سه دقیقا همانند تنظیم آینه یک به دو هست فقط کمی از لحاظ دسترسی راحت تر است. جلوی سوراخ آینه ۳ کاغذ هدف رو بچسبانید. هد لیزر را در جهت x به آینه شمار دو کاملا نزدیک کنید در حالی هد در جهت y در وسط قرار دارد. اکنون یک پالس بزنید و نقطه اثر لیزر را ثبت کنید.

اکنون هد لیزر را در جهت x  به منتهی الیه سمت راست ببرید به طوری که آینه شماره ۳ دورترین فاصله را از آینه شماره ۲ داشته باشد. آینه شماره ۲ را آنقدر تنظیم کنید تا نقطه اثر پالس لیزر در دو حالت نزدیکترین و دورترین فاصله آینه ها از یکدیگر بر هم منطبق شوند. دوباره متذکر می شویم که اهمیت تطابق نقطه اثر ها بر روی یکدیگر مهتر از وسط آینه شماره ۳ خورذن پالسهای لیزر می باشد.

اکنون این عمل را در چهار گوشه میز کار دستگاه لیزر co2 باید انجام دهید و نقطه اثرهای منطبق بر هم را بدست آورید. اگر نقطه اثر انطباق داشت یعنی آینه ها تنظیم می باشد. آنگاه شما می توانید به مرحله تنظیم عمودی بروید. در غیر این صورت مجبور به تنظیم تیوپ لیزر می باشید.

تنظیم تیوپ

اگر آینه ها تنظیم باشند و نقطه اثر در مرکز آینه شماره ۳ نباشد می توانید با تنظیم ارتفاع تیوپ و تغییر در مسیر اشعه لیزر به آینه شماره یک تنظیم نهایی را انجام دهید. تیوپ لیزر توسط دو بست نگه داشته شده است، که این بستها قابل تنظیم هستند و می توان برای تنظیم تیوپ لیزر از آنها استفاده نمود.

دو پیچ در کنار هر بست وجود دارد، زمانی که این پیچها شل می شوند، بستها آزاد می شوند و قابلیت حرکت به طرفین پیدا می کنند. بالا بردن بست عقبی باعث پایین آمدن اشعه لیزر خواهد شد. همچنین با جابجا کردن بست به سمت چپ اشعه لیزر و متعاقبا نقطه اثر پالس به سمت راست حرکت خواهد کرد.

برای تنظیم اشعه لیزر در وسط آینه شماره ۳، کاغذ هدف را جلوی سوراخ آینه شماره ۳ بچسبانید و هد لیزر را به گوشه راست پایین (دورترین فاصله آینه شماره ۳ از تیوپ) منتقل کنید زیرا که در این فاصله تغییرات خیلی محسوس خواهد بود. تنظیم زاویه تیوپ را تا زمانی که نقطه اثر پالس دقیقا در وسط بیافتد، ادامه دهید.

تنظیم عمودی

مرحله نهایی تنظیم آینه دستگاه لیزر، اطمینان از برخورد عمودی اشعه لیزر به سطح متریال (mdf یا پلکسی گلس و…) می باشد. که منجر به یک برش با کیفیت و دقیق خواهد شد. در اینجا نیز تنظیم بسیار شبیه به مراحل قبل می باشد فقط بجای کاغذ هدف از یک متریال شفاف نظیر پلکسی گلس و یا چوب استفاده خواهد شد.

روش اول: فاصله کانونی هد از متریال را تنظیم کنید. یک پالس بزنید بر روی پلکسی گلس ترجیحا ۵ میل به بالا زاویه برخورد اشعه به سطح پلکسی گلس کاملا قابل مشاهده است. سپس با تنظیم پیچهای تنظیم آینه شماره ۳ ای زاویه قابل اصلاح خواهد بود.

روش دوم: این است که باز فاصله کانونی هد از متریال را تنظیم می کنیم سپس یک پالس می زنیم. تا نقطه اثر بر روی چوب یا ام دی اف ایجاد شود.

محور z را به اندازه ۱۰۰ میلی متر تغییر دهید. و دوباره یک پالس بزنید این نقطه اثر، بسیار بزرگتر از نقطه اثر قبلی خواهد شد. اگر نقطه اثر پالس دومی هم مرکز با اولی بود اشعه لیزر عمود هست. در غیر این صورت با پیچهای تنظیم آینه شماره ۳ باید زاویه اشعه لیزر تنظیم شود. و در نهایت باید نقطه اثرهای مختلف در ارتفاعهای مختلف باهم هم مرکز باشند.

در مقاله ای فوق آموزش تنظیم آینه های دستگاه لیزر co2 به صورت گام به گام ارایه شد. امید است با اجرای پله به پله مراحل بالا دغدغه همکاران عزیز در تنظیم آینه دستگاه لیزر برطرف شده و یک خروچی اشعه باکیفیت از لنز دستگاه لیزر co2 بدست آورند. تقریبا هر هفته یکبار تنظیم بودن آینه های خود را چک کنید.

با آرزوی موفقیت برای همکاران عزیز

صنایع چوب ماهر

مهندس سعید عبدی

4 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *